top of page
מכרז גפ"ן - עדכונים אחרונים

מכרז גפ"ן       18/12/2023

עדכונים אחרונים בנושא מכרז גפ"ן    

עדכון מכרז גפן -18.12.23.jpg
הודעה על מפגש ספקים מקוון 18.12_edited.jpg
מפגש ספקים
מועדים חשובים-מכרז גפ"ן 12/2023
קישור לוויבינר 9.1.24

קבצי מכרז גפ"ן 12/2023

קבצי מכרז גפן מעודכנם12-2023

הבהרה שפורסמה ביום 25/12/2023 בנוגע למכרז גפ"ן 12/2023

bottom of page