top of page
stack-books-graduation-cap-chalkboard-background-aigenerated.jpg

מכרז גפ"ן

מכרז גפ"ן עתיד להיפתח בנובמבר 2024 ואנשי חינוך רבים מעוניינים לגשת למכרז זה כדי לעבוד במוסדות החינוך כעצמאים.
מאגר הספקים של משרד החינוך, מכיל תוכניות חינוכיות של אנשי חינוך עצמאים - נותני שירות למוסדות החינוך ברחבי הארץ למגזרים השונים.
מדובר בהפעלות חינוכיות של התלמידים או של צוות ההוראה,  סדנאות, קורסים וחוגים וניתן להצטרף ולעבוד כעצמאי במוסדות החינוך (בכפוף לתנאי משרד החינוך).
ההכנה המקדימה, טרם פתיחת המכרז חשובה מכל ולעיתים היא הגורם המכריע ביכולת שלך לזכות במכרז גפ"ן ולהיכלל כספק במאגר הספקים של גפ"ן!

טפסים במכרז גפ"ן

אילו בעיות מתעוררות בהגשת מכרז גפ"ן?

בעלי עסקים הניגשים למכרז גפ"ן – משרד החינוך, נמצאים בחששות גדולים לפני הגשת הצעתם להשתתפות במכרז. החששות עולות עקב גורמים שונים:
1. התאמת התוכניות לסלים המוצעים במכרז גפ"ן.
2.  אי עמידה בדרישות המאפיינות את תת הסל.
3.  קושי בכתיבת התוכנית או בכתיבת תוכן מערכי השיעורים לאורך שנת הלימודים (סילבוס).
4. אי עמידה בדרישות אקדמיות.
5. אי ידיעה של דיני המכרזים: חוק חובת המכרזים ותקנות חובת המכרזים.
6.  קושי במילוי הטפסים / ההצהרות / והתצהירים.
7. על אילו תצהירים/הצהרות יש לאמת חתימה על-ידי עורך-דין.
8. הטלת ספק ביכולת ההגשה מבחינה טכנית עקב כשלים טכניים באתר גפ"ן.

משרד עו"ד רגב, עוסק באופן שוטף בייעוץ והגשת לקוחות למכרז גפ"ן – מאגר הספקים של משרד החינוך.
שירות ההגשה למכרז גפ"ן כולל ליווי של עו"ד יונית רגב וצוות המשרד המשפטי והפדגוגי מא' ועד ת'

stack-books-graduation-cap-chalkboard-background-aigenerated.jpg

לצוות המשרד התמחות ייחודית במכרז גפ"ן - משרד החינוך, בייעוץ והגשת לקוחות למכרז גפ"ן – מאגר הספקים של משרד החינוך.
שירות ההגשה למכרז גפ"ן כולל ליווי של עו"ד יונית רגב וצוות המשרד המשפטי והפדגוגי מא' ועד ת';
הרשמה לאתר משרד החינוך,
הזנת תכנית למסלול הכחול
ריכוז הטפסים המנהליים
ריכוז הטפסים המשפטיים ואימות חתימת עורך-דין.
ריכוז תעודות הסמכה (של מפתחי התכנית ושל צוותי ההדרכה)
בניית תכנים מותאמים וניסוח התוכניות על-ידי הצוות הפדגוגי,
בדיקת התאמת התוכניות לדרישות תתי הסלים שבמכרז.
יעדי התכנית, מטרות התכנית ומדדי הצלחה.
בניית מערכי השיעורים (סילבוס) מותאמי גיל.
ריכוז וכתיבת נסיון בהפעלת התוכניות.
ריכוז מסמכי ההמלצות.
אישורי ביטוח ורשיונות לפעילויות שאינם תכניות חינוכיות סטנדרטיות (ספורט, ספורט ימי, סנפלינג, בעלי חיים, פעילות חוץ בית ספרית).
הסדרת ביטוח אחריות מקצועית.
פיקוח משפטי של משרד עורכי דין רגב בדבר התאמה לדרישות דיני מכרזים.

להרשמה לקבלת מידע על מכרז גפ"ן ומכרזים חדשים בתחום:

מהו המסלול הכחול

המסלול הכחול, המסלול הירוק 

בהתאם למדיניות משרד החינוך (חוזר מנכ"לית תוכניות), מנהלי מוסדות חינוך רשאים לשלב בבית ספרם כל תוכנית/מענה הרשומים במאגר התוכניות באחד מן המסלולים:

המסלול הירוק - תוכניות ומענים שזכו במכרז מאגר התוכניות והמענים.תוכניות ומענים אלו עברו את ההליך המכרזי שכלל בדיקה מִנהלית ופדגוגית.מסלול זה משוקף למנהלים שמשתתפים בתוכנית הגמישות הפדגוגית ניהולית במערכת הגפ"ן. יובהר כי אפשר לצרוך מהתקציב המשרדי/הגמיש העומד לרשות המנהלים במערכת גפ"ן אך ורק תוכניות ומענים המופיעים במסלול זה.
המסלול הירוק כולל את כל התוכניות והמענים שעברו את מכרז המאגר –  הכולל בדיקות מינהליות ופדגוגיות לכל תוכנית/מענה.
רק התוכניות במסלול זה משוקפות למנהלים במערכת גפ"ן, ומהן הם יכולים לבחור להשתמש מהתקציב המשרדי שהועבר אליהם. תוכניות ומענים שניגשים למכרז המאגר מסווגים לסלים ותתי-סלים, ונבחנים על פי קריטריונים מקצועיים המופיעים בכתב המכרז.

המסלול הכחול - תוכניות ומענים שלא עמדו בתנאי המכרז או לא ניגשו למכרז מאגר התוכניות והמענים, אךלא נמצאה מניעה לשלבן במערכת.שילובם של תוכניות ומענים ממסלול זה ייעשה בהתאם לשיקול דעתם של מנהלי מוסדות חינוך ורשויות (ובלבד שאינם מהתקציב המשרדי/הגמיש העומד לרשותם במערכת גפ"ן).

המסלול הסגול - תוכניות ומענים משרדיים המופעלים על ידי משרד החינוך.

איך להצליח במכרז גפ"ן

מכרז גפ"ן - משרד החינוך

רקע

מדינת ישראל, בהחלטת ממשלה מספר 226 מיום 01.08.21 בדבר "התכנית לגמישות הניהולית במערכת החינוך", (לחוזר מנכ"ל לחץ כאן) החליטה להעביר למנהלי בתי הספר חלק מתקציב החינוך המיועד לרכש תוכניות ומענים בתחום החינוך עבור בתי הספר. מנהלי בתי הספר יפנו לספקים מן המאגר עפ"י בחירתם, ירכשו את השירות המבוקש וישלמו עליו באמצעות התקציב שהעמיד לצורך כך המשרד. מטרת המאגר היא לאפשר למנהלי בתי הספר, לרשויות המקומיות ולמשרד החינוך לבצע הזמנה של שירות או טובין מהספקים שאושרו ע"י המשרד ונכללים בסלים בהתאם לצרכי בית הספר, בצורה דיגיטלית, נוחה, מהירה, בשקיפות מלאה ובקרה, ובתמיכה וליווי ככל שיידרש. משרד החינוך הקים מאגר תוכניות ומענים מקוון. המציעים ירשמו למאגר ויפרטו את התוכניות והמענים המוצעים על ידם. ועדת המכרזים תדון בהצעות וככל שתאושרנה הן תעודכנה במאגר ותהיינה נגישות למנהלי בתי הספר, רשויות מקומיות ומשרד החינוך והכל בכפוף לנהלי העבודה של המשרד. המסלול המאושר במאגר (מה שנקרא במאגר הקודם "המסלול הירוק") חולק בשלב זה לארבעה סלים ובהם תתי-סלים. לכל סל מוגדרים תתי-סלים ולכל תת-סל מוגדרים תבחינים שעל המציע לעמוד בהם כדי להתקבל כספק מוכר בסל זה. הסלים ותתי-סלים משתנים ומתעדכנים ממכרז למכרז. עבור כל תת-סל על המציע לעמוד גם בתבחינים המיוחסים לתת הסל הרלוונטי. המאגר החדש אינו מחליף את מאגר התוכניות הקיים – תוכניות במאגר הקיים מורשות לפעול במערכת החינוך ממקורות תקציביים שונים, שאינם תקציבי המשרד. בתקציב שיועבר לבתי הספר במסגרת תוכנית הגמישות – ניתן יהיה לצרוך, מציר תוכניות מענים בגפ"ן, אך ורק תוכניות שתהיינה רשומות במאגר (מסלול ירוק) הקיים ושיווצר כתוצאה ממכרז זה. -אספקת שירותים לבית הספר מותנית בהעדר חשש לניגוד עניינים. -המשרד יתקצב באופן דיפרנציאלי את בתי הספר והרשויות המקומיות והם יחליטו אם וכיצד להקצות את תקציבים שיקבלו בין סלים שונים, זאת בהתאם להנחיות שיקבע המשרד.

סוגי מענים קיימים במשרד החינוך


כיצד להפוך לספק במאגר התוכניות במסלול הכחול?
 
כיצד להפוך לספק במאגר התוכניות במסלול הירוק?
 
כיצד להפוך לספק של משרד החינוך ?
 
הנכם מוזמנים לשאול אותנו שאלות בנושא גפ"ן .

לכתיבת שאלתך לחץ על העיפרון:

 

   שלבי כניסה של ספק למאגר התוכניות של משרד החינוך
 
שלב א’
שלב זה פתוח להגשה/הזנה בכל עת, ונדרש עבור כל תוכנית ומענה הפועלים/מציעים עצמם להפעלה במוסדות חינוך.
1. הרשאה: ארגון (עמותה, קרן, עוסק מורשה/פטור, חברה וכו') המבקש להזין תוכנית/מענה למאגר, נדרש למלא טופס בקשת הרשאה כדי להיכנס למערכת. לחץ כאן לקבלת טופס ההרשאה        https://apps.education.gov.il/tyhnet/public/#/bakashatHarshaa .
לאחר קליטת הפרטים בטופס המקוון ישלח מייל המפרט את המשך התהליך.

2.  הזנת תוכנית/מענה: לאחר קבלת ההרשאה, יש להזין את פרטי התוכנית/המענה
במערכת המקוונת (כניסה למאגר התוכניות והמענים, בלחיצה על הוספת/עדכון תוכנית).


שלב ב’
שלב זה פתוח להגשה/הזנה רק בעת מכרז פעיל, המועדים בהם תפתח המערכת המקוונת
להגשת הצעות למכרז יפורסמו על ידי ועדת מכרזים. המועד הקרוב יהיה כנראה בנומבר 2023.

3 . ציר מינהלי: מילוי טופס הצהרות מינהלי, העלאת כלל המסמכים הנדרשים ושליחתם לבדיקה.
הטופס נדרש למילוי פעם אחת ברמת הארגון. ניתן להתחיל למלא את טופס ההצהרה מיד לאחר קבלת הרשאה למערכת (קוד משתמש וסיסמה) יש להיכנס לכניסה למאגר התוכניות והמענים בכניסה מזוהה - לשונית קישורים והנחיות - טופס הצהרה.

4. ציר פדגוגי: שיוך התוכנית/המענה לסלים ותתי סלים בהתאם לתנאים ולקריטריונים בכתב המכרז.
יש להיכנס לכניסה למאגר התוכניות והמענים בכניסה מזוהה לשונית 'ניהול התוכנית שלי'
(לאחר כניסה מזוהה) וללחוץ ליד התוכנית ולשייכה לתת הסל הרלוונטי.
שימו לב, ניתן לבצע זאת רק עבור תוכנית שאושרה: כאשר סטטוס התוכנית הינו 'פעילה'.
שלב זה נדרש עבור כל תוכנית/מענה אותה מבקשים להגיש למכרז כדי שיוצג למוסדות חינוך
במערכת גפ"ן.

5. מחירון ואזורי פעילות: להזנת מחירון ואזורי פעילות במערכת גפ"ן, יש להיכנס לכניסה למאגר התוכניות והמענים בכניסה מזוהה בלשונית קישורים והנחיות למערכת גפ"ן.

אילו סלים קיימים?  (נכון ל10/2023)

שמות הסלים בגפ"ן
salim-tashpd

 
לחץ כאן לצפייה בקטלוג התוכניות החינוכיות הקיימות בגפ"ן
https://ecatmate.education.gov.il/gefenservices#/specFilters=110m!#-!9152&pageSize=15&viewMode=list&orderBy=15&pageNumber=1

tohniot-maagar-gefen
dgeshim-geffen

דגשים של משרד החינוך במכרז גפ"ן
1. מדובר במכרז פומבי- אשר ייפתח מזמן לזמן בהתאם להחלטת המשרד כדי לאפשר לספקים חדשים להצטרף ולתוכניות נוספות להתווסף.
2. קיימות דרישות סף להתקבל כספק למאגר ודרישות סף נוספות לגבי הכללת תוכנית/מענה במאגר.
3. יש מנגנון תחרות על המחיר במובן שנקבעו מחירי מקסימום, בהתאם לניסיון שהצטבר במשרד לגבי הפעלת תוכניות בבתי ספר, והספקים רשאים לתת הנחה.
4. מנהל בית ספר רשאי לבטל הפעלת תוכנית בהתראה בכתב של 30 יום לספק.
5. מנהל בית ספק רשאי להודיע לספק על ביטול הזמנת התוכנית עד 21 יום לפני תחילת הפעלתה בבית הספר.
6. הזמנת העבודה תעשה באמצעות מסמך מובנה ובהמשך באמצעים דיגיטליים.
7. התשלום לספקים בשלב זה בהמחאות או בהעברה בנקאית בלבד.
8. יש הליך בקרה שמפעיל המשרד (ללא קשר לבקרה נוספת שיכולה להיעשות על ידי הרשות).
8. יש הליך מישוב חובה על התוכניות המופעלות בבתי הספר כתנאי לקבלת יתרת התקציב.
9. תוכניות אשר לא תעמודנה בתנאי המכרז או שתהיה ביקורת רבה לגביהן, שאינן מצדיקות את עלותן, עלולות להיכנס להליך של גריעה מהמאגר בניהול ועדת המכרזים של המשרד.
10. ספקים אשר ימצא לגביהם כי הפרו את הוראות המכרז/ לא ניהלו את הכספים נכונה / פעלו בניגודי אינטרסים – עלולים להיכנס להליך של גריעה מהמאגר ע"י המשרד.

משרד עו"ד רגב, עוסק באופן שוטף בייעוץ והגשת לקוחות למכרזים בתחום החינוך ובפרט למכרז גפ"ן – מאגר הספקים של משרד החינוך.
שירות ההגשה למכרז גפ"ן כולל ליווי של עו"ד יונית רגב וצוות המשרד המשפטי והפדגוגי מא' ועד ת':
סיוע בהקמת העסק (עמתה/עוסק פטור/עוסק מורשה/חברה בע"מ), הגשת כל המסמכים הנדרשים על פי דרישות מכרז גפ"ן, חתימות על הצהרות, לרבות אימות חתימת עורך דין על התצהירים הנדרשים והגשת ערעורים.
שירות ההגשה למכרז גפ"ן כולל גם כתיבת תוכניות חינוכיות ומערכי שיעורים (סילבוס) על ידי צוות פדגוגי ומותאם לסוג הפעילות אותה הלקוח מציע למוסדות החינוך בארץ.
על-ידי רכישת השירות שלנו תוכל להגדיל את סיכויי הזכייה שלך במכרז.

 

הדרכה מקוונת לספקים בנושא מאגר התוכניות והמענים - מכרז ינואר 2023

מעוניין להירשם כספק במאגר גפ"ן - משרד החינוך?
צפה בסרטון הדרכה

תמונת מכרז גפן1_edited_edited_edited.jpg
adraha - geffen

 טפסים מנהליים במכרז גפ"ן 

למעוניינים לגשת למכרז גפ"ן במועד הקרוב, מומלץ לדעת כי בשלב הגשת המכרז תתבקשו לחתום על טפסי הצהרות מנהליים. על חלק מההצהרות תידרש חתימת עורך-דין לאימות חתימתכם. משרדנו ערוך לבצע אימות חתימה מרחוק (בZOOM) או במשרדנו ברחוב הארבעה 28 בתל אביב, זאת במסגרת ליווי מא' ועד ת' של לקוחות משרדנו בהגשתם למכרז גפ"ן הכולל: פתיחת העסק (במידת הצורך), גיבוש אסטרטגיה אופטימלית להגשת תוכניות חינוך ייחודיות והתאמתם לסלים ולתתי הסלים על-פי תנאי הסף, בניית מערכי שיעורים (סילבוסים) מותאמים והגשת ערעורים.

להלן רשימת הטפסים המנהליים שנדרשו להגשה במכרז גפ"ן הקודם וסביר שרובם יידרשו להגשה גם במכרז הקרוב:

*נציין כי קיים הבדל בדרישות במכרז גפ"ן לעמותות. לחברות או לעוסק פטור/מורשה.

(2) תעודה המעידה על רישומה של עמותה מרשם העמותות. (כאשר מדובר בעמותה).         

 (3) אישור בר תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים.        

 (4) אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות. (כאשר מדובר בעמותה)

 (5) הצהרה של המציע, האם הצעתו תהיה חייבת/פטורה ממע"מ לעניין מכרז זה.   

 (6) הצהרה של עמותה על אי הגשת בקשת תמיכה, על גבי הטופס המצורף.

 (7) ככל שהמציע מעסיק עובדים – התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים. נדרש אימות חתימה על-ידי עו"ד.

 (8) תצהיר של המציע המאומת על ידי עו"ד בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים ולפי חוק שכר מינימום.

 (9) הצהרה של המציע כי הוא עומד בכל דרישות אבטחת המידע.

 (10) הצהרה של המציע על עמידת התוכנית/מענה בחוק החינוך הממלכתי וסעיפי הצהרה נוספים.

 (11) הצהרה של המציע כי לא עולה חשש לניגוד עניינים, בין הפעילות הנדרשת במכרז זה לבין פעילויות אחרות עם המשרד בהן המציע מעורב.

 (12) הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות, שמירת סודיות ואי הפרת קניין רוחני. נדרש אימות חתימה על-ידי עו"ד.

 (13) הצהרה של המציע בעניין דרישות ביטוח.

 (14) תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז. נדרש אימות חתימה על-ידי עו"ד.

 (15) התחייבות לפעול לפי הוראות חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001.

 (16) הצהרה בדבר עבודה נוספת לעובדי הוראה.

 (17) ספרי לימוד וחומרי למידה – הצהרה.

 (18) הצהרה אודות מקורות מימון .

 (19) הצהרה על כך כי תנאי המכרז בכללותם, כולל הבהרות, כפי שמופיעים באתר מנהל הרכש , מקובלים על הספק.

טפסים למכרז גפ"ן
שלבי הגשת מכרז גפ"ן
כיצד לזכות במכרז גפ"ן
פרטים על המסלול הכחול והירוק

המסלול הכחול - מאגר הספקים

אנו מספקים ליווי וייעוץ מקצועי ואישי במטרה להצליח במכרז גפ"ן. אנו נייעץ ונסייע בכניסה למאגר הספקים טרם פתיחת המכרז במסלול הכחול. כך שתוכל לקבל הזמנות להפעלת תוכנית כבר בשנת הלימודים הקרובה.

המסלול הירוק - מכרז

בתחום המכרזים בכלל ובמכרז גפ"ן בפרט אנחנו מציעים שירות עורכי דין - ליווי וייעוץ ברמה הגבוהה ביותר בישראל. אנו מתמחים בעריכת התכנים והתאמתם לסל ולתת הסל על-פי דרישות הסף של משרד החינוך. אם אתם מעוניינים להגיש תוכניתכם/הרצאתכם למאגר גפ"ן, אנו כאן לשירותכם.

עורכת הדין יונית רגב בעלת משרד עורכי דין רגב, מספקת שירותי יעוץ וליווי במכרז גפ"ן. אנו נסייע לכם בהחלטות ובהתאמות התכנים של פעילותכם , נסייע ונקל גם בנושא הבירוקרטיה הסבוכה הכרוכה בהיכללותכם במאגר הספקים וכן בכתיבת תכנים, מערכי שיעורים וסילבוס מותאמים לתתי הסלים אשר מוצעים במכרז גפ"ן.
 

bottom of page