top of page

ייצוג מתווכים ורוכשים/שוכרים

Corridor Meeting

ייצוג מתווך

מתי יהיה חייב לשלם דמי תיווך?

על פי חוק התיווך, משלמים דמי תיווך למתווך לאחר שהוא הביא את הצדדים לסגירת עסקה, כלומר לחתימה על חוזה מכר או חוזה שכירות. לאחר חתימת החוזה ודיווח על העסקה לרשויות המס, זכרי המתווך לדמי התיווך שנקבעו איתו. לפי חוק המתווכים, למתווך מגיע תשלום אחרי חתימת חוזה מכר. יחד עם זאת, בפועל נהוג לשלם אחרי קבלת התשלום הראשון.

תביעת תיווך

ייצוג שוכר/רוכש דירה 

חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו – 1996 (להלן: "חוק המתווכים") קובע, כי מתווך לא יהא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן החתים את הלקוח על מסמך (מפורט) בכתב, המזמין את עבודת התיווך.

bottom of page