top of pageהמסלול הכחול של משרד החינוך מאפשר לספקים לעבוד במוסדות החינוך שלא זכו במכרז או טרם הגשת תוכנית למכרז גפ"ן ובלבד שהתוכנית שלהם אושרה על ידי משרד החינוך.


מאיזה תקציב משלם בית הספר?

במסלול זה, התקציב מגיע ממקורות שונים ולא מתקציב גפ"ן.


מהם סיכויי ההצלחה שלי להתקבל למסלול הכחול?

התהליך במסלול זה נחשב לפחות בירוקרטי ומאפשר גמישות רבה יותר בתנאי הסף של קבלת התוכנית החינוכית.


כיצד נירשמים למסלול הכחול?

להרשמה למסלול הכחול, יש להגיש תוכנית חינוכית לאישור משרד החינוך. לאחר אישור התוכנית, ניתן להתחיל לעבוד מיד עם בתי הספר ברחבי הארץ במסגרת התקציב של המסלול הכחול.


אילו תוכניות ניתן להגיש למסלול הכחול?

תוכניות חינוכיות, הפעלות, הרצאות, סדנאות ועוד.


האם צריך להגיש סילבוס במסלול הכחול כמו ההגשה המלאה שמגישים למכרז גפ"ן?

לא.


מי קהל היעד במסלול זה?

תלמידים, הצוות החינוכי, הנהלת בית הספר, הורי התלמידים.


באיזה מועד ניתן להירשם למסלול הכחול?

ניתן להירשם ולהגיש תוכניות לאורך כל השנה.


האם יש הגבלה במספר התוכניות במסלול הכחול?

אין הגבלה.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page